Algemene voorwaarden

1. Algemeen
 

1.1    Range of Monitor

         Range of Monitor is een VOF met adres Orionsingel 274, 6832 GM, Arnhem, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder
         nummer 66848504 (Range of Monitor).

 

1.2    Gebruiker

        De gebruiker van de Dienst (zoals gedefinieerd in artikel 1.4) wordt hierna genoemd de Gebruiker.


1.3   Leeftijd

        Om gebruik te kunnen maken van de Dienst (zoals gedefinieerd in artikel 1.4) dient een Gebruiker 16 jaar of ouder te zijn.

 

1.4   Dienst

        Range of Monitor heeft de ROM. applicatie ontwikkelt voor het meten van het bewegingsverloop en de bewegingsuitslag van            de schouder en de knie (de ROM. App). De ROM. App meet het bewegingsverloop met behulp van de bewegingssensoren in              de mobiele telefoon van de Gebruiker. Na het doen van metingen toont de ROM. App de meetresultaten. De meetresultaten              kunnen vervolgens worden geëxporteerd en, bijvoorbeeld, door de Gebruiker worden verzonden per email. Na het afsluiten van
        de ROM. App worden de resultaten verwijderd. De ROM. App en de bijbehorende website www.rangeofmonitor.nl worden     
        hierna aangeduid als de Dienst.

 

1.5   Overeenkomst

       Door het in gebruik nemen van de Dienst gaat de Gebruiker ermee akkoord bij het gebruik van de Dienst gebonden te zijn aan
       deze algemene voorwaarden en dat er een overeenkomst tot stand komt tussen de Gebruiker en Range of Monitor.2. ROM. App
 

2.1   Gebruiksrecht

        Range of Monitor geeft de Gebruiker de mogelijkheid gebruik te maken van de Dienst. Range of Monitor verleent de Gebruiker
        het recht om de Dienst uitsluitend voor zichzelf te gebruiken. De Gebruiker is dus niet gerechtigd om de Dienst te koop aan te
        bieden of te wederverkopen.

2.2   Nauwkeurigheid metingen

        De Gebruiker is zich ervan bewust dat de nauwkeurigheid van de metingen gedaan in de ROM. App afhangt van de     
        bewegingssensor en andere hardware en software van zijn telefoon. Als de ROM. App wordt gebruikt op telefoons met
        verouderde hardware en/of verouderde software kan dit de betrouwbaarheid van de meting beïnvloeden.


2.3   Protocol

        Range of Monitor verstrekt op aanvraag aan de Gebruiker een protocol met instructies over het gebruik van de ROM. App (het
        Protocol). Voor een betrouwbare en valide meting dient dit Protocol gebruikt te worden.


2.4   Gebruik voor andere doeleinden

        De ROM. App is ontwikkelt voor het monitoren van de bewegingsverloop en de bewegingsuitslag van de schouder en knie. Het          gebruik van de ROM. App voor andere doeleinden is verboden.


2.5    Wijzigingen

        Range of Monitor zal te allen tijde wijzigingen mogen aanbrengen in de ROM. App en zal de Gebruikers van ingrijpende
        wijzigingen tijdig op de hoogte stellen via www.rangeofmonitor.nl.


2.6   Beschikbaarheid

        Range of Monitor zal zich inspannen voor optimale beschikbaarheid en toegang tot de ROM. App, maar kan niet garanderen     
        dat de ROM. App te allen tijde beschikbaar is.

 


3. Duur en beëindiging
 

3.1   Onbepaalde tijd

        Deze overeenkomst vangt vandaag aan en wordt aangegaan voor onbepaalde tijd.
 

3.2   Opzegging

        Deze overeenkomst kan te allen tijde worden opgezegd door middel van een e-mail aan info@rangeofmonitor.nl.


3.3   Ontbinding

        Range of Monitor behoudt zich het recht voor om de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden en een Gebruiker
        daarmee uit te sluiten van elk verder gebruik van de ROM. App, indien een Gebruiker:

 

  1. op enige wijze handelt in strijd met deze algemene voorwaarden;

  2. inbreuk maakt op de (intellectuele eigendoms)rechten van derden;

  3. in strijd handelt met de in Nederland geldende wetgeving en regelgeving,

 

        onverminderd het recht van Range of Monitor om nadere rechtsmaatregelen tegen deze Gebruiker te nemen en
        schadevergoeding te eisen.


 

4. Vergoeding
 

De Gebruiker is, behalve voor de aanschaf van de ROM. App, geen vergoeding verschuldigd voor het gebruik de Dienst. Er is geen abonnement verbonden aan de Dienst. In de toekomst kan voor extra functionaliteiten een vergoeding worden gevraagd. Range of Monitor zal niet zonder toestemming van de gebruiker een vergoeding bij de Gebruiker in rekening brengen.

 

5. Intellectuele Eigendom
 

Tenzij anders is aangegeven, zijn alle rechten ten aanzien van de Dienst (inclusief alle intellectuele eigendomsrechten) eigendom van Range of Monitor. De Gebruiker verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten die bij deze algemene voorwaarden uitdrukkelijk zijn toegekend. Een aan Gebruiker toekomend recht tot gebruik is niet-exclusief, niet-overdraagbaar aan derden en niet sublicentieerbaar. Het is de Gebruiker niet toegestaan om inhoud, processen en software van Range of Monitor vast te leggen, te dupliceren dan wel informatie te verspreiden die in strijd is met de rechten van Range of Monitor.

 

6. Privacy
 

6.1     Geen verzamelen persoonsgegevens

          Een Gebruiker hoeft zich niet te registeren om de Dienst te gebruiken. Range of Monitor verzamelt bij de uitvoering de Dienst
          geen persoonsgegevens van de Gebruiker, tenzij de Gebruiker het Protocol aanvraagt.

 

6.2     Protocol

          Bij de aanvraag van het Protocal verzamelt Range of Monitor gegevens, namelijk het emailadres, van deze Gebruiker en is het            privacybeleid van Range of Monitor (te vinden op [link naar privacybeleid]) van toepassing.

6.3     Meetresultaten

          De ROM. App slaat de meetresultaten anoniem en tijdelijk op om het exporteren van de meetresultaten mogelijk te maken.              Range of Monitor heeft geen inzicht in de meetresultaten en deelt de meetresultaten niet met derden. De Gebruiker draagt   
          de verantwoordelijkheid voor het verder verspreiden van geëxporteerde meetresultaten, zoals bijvoorbeeld via email.

 

6.4     Statisteken

          Range of Monitor houdt statistieken bij van het gebruik van de ROM. App, zoals hoeveel en hoe vaak de app gebruikt wordt.
          Range of Monitor behoudt zich het recht voor deze statistieken te delen met derden.


 

7. Garantie
 

Range of Monitor zal te allen tijde de voor haar geldende regelgeving naleven.

 

8. Aansprakelijkheid
 

Range of Monitor zal niet aansprakelijk zijn voor enige (gevolg)schade geleden door een Gebruiker of een derde die verband mocht houden het gebruik de ROM. App, behalve als de schade het gevolg is van opzettelijk gedrag of grove nalatigheid van Range of Monitor.

 

9. Diversen
 

9.1    Eigen risico

         Het gebruik van de ROM. App is voor eigen risico van de Gebruiker. Aan de inhoud en de meetresultaten van de ROM. App
         kunnen geen rechten worden ontleend.

9.2    Ongeldigheid

         De (gehele of gedeeltelijke) ongeldigheid of onverbindendheid van een of meer voorwaarden van deze overeenkomst tast de   
         geldigheid of verbindendheid van de overige bepalingen niet aan. Range of Monitor en Gebruiker zullen in dat geval de
         ongeldige of onverbindende bepalingen zoveel mogelijk vervangen door geldige en verbindende bepalingen waarvan het
         effect zoveel mogelijk gelijk is aan dat van de ongeldige of onverbindende bepalingen.


 

10. Toepasselijk recht en Rechtsmacht
 

10.1  Toepasselijk recht

         Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
 

10.2  Rechtsmacht

         Alle geschillen die ontstaan in verband met, of voortvloeien uit deze overeenkomst zullen uitsluitend worden beslecht door de
         bevoegde rechter van de rechtbank te Arnhem.

© Range of Monitor 2017