Privacybeleid

1. Definities
 

Privacybeleid: dit privacybeleid;
 

Gebruiker: iedere aanvrager van het Protocol;
 

Protocol: het Range of Monitor protocol voor het gebruik van de ROM. applicatie;
 

Range of Monitor: Range of Monitor VOF, met adres Orionsingel 274, 6832 GM, Arnhem, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 66848504;


 

2. Algemeen
 

2.1    In dit Privacybeleid wordt beschreven hoe Range of Monitor de persoonsgegevens van haar Gebruikers verwerkt.


2.2   De persoonsgegevens die door Range of Monitor worden verwerkt zijn de emailadressen van haar Gebruikers.

 

3. Verzameling en gebruik van persoonsgegevens
 

3.1    Range of Monitor verzamelt persoonsgegevens van een Gebruiker wanneer de desbetreffende Gebruiker deze
         persoonsgegevens via de aanvraag van het Protocol aan Range of Monitor heeft doorgegeven.

 

3.2    Range of Monitor gebruikt deze persoonsgegevens voor het doeleinde waarvoor de Gebruiker de persoonsgegevens aan
         Range of Monitor heeft verstrekt.

 

3.3    Als de Gebruiker zich heeft opgegeven voor de nieuwsbrief, dan zal Range of Monitor de persoonsgegevens gebruiken om de
         nieuwsbrief naar de Gebruiker toe te zenden.

 

3.4    Daarnaast kan Range of Monitor de persoonsgegevens gebruiken om haar Gebruikers op de hoogte te stellen van producten
         of diensten van Range of Monitor die interessant voor de desbetreffende Gebruiker zouden kunnen zijn. Indien de Gebruiker
         hiertegen bezwaar heeft, kan hij of zij contact opnemen met info@rangeofmonitor.nl.

4. Doorgifte aan derden


Range of Monitor zal de persoonsgegevens van haar Gebruikers niet aan derden doorgeven.
 

5. Wijziging/verwijdering van persoonsgegevens
 

5.1    De Gebruiker heeft recht op inzage, verbetering, aanvulling, verwijdering en afscherming van zijn of haar persoonsgegevens,
        overeenkomstig het bepaalde in de Wet bescherming persoonsgegevens.

5.2    Indien de Gebruiker van een van deze rechten gebruik wil maken, of indien de Gebruiker vragen heeft over dit Privacybeleid
        kan de Gebruiker Range of Monitor bereiken op info@rangeofmonitor.nl.

5.3   Gebruikers kunnen zich afmelden van de nieuwsbrief door een e-mail te zenden aan info@rangeofmonitor.nl.

 

6. Beveiliging
 

Range of Monitor heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om de persoonsgegevens van Gebruikers te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking.

 

7. Wijzigingen in het Privacybeleid


Range of Monitor behoudt zich het recht voor dit Privacybeleid aan te passen.

© Range of Monitor 2017